Leerlingenvervoer

HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Online aanvraag"

Online aanvraag

Zorg dat u deze documenten online klaar heeft staan voordat u een van de formulieren invult:

 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
 • Vervoersverklaring (inclusief uitstroomprofiel volgens OPP)
 • IB-60-formulier (indien van toepassing)

Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer verkort aanvragen

Wijzigingsformulier leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Leerlingenvervoer is vervoer van huis naar school en van school naar huis. Kan uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school? Dan komt u op grond van de verordening leerlingenvervoer misschien in aanmerking voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Er wordt achtereenvolgens gekeken of uw kind kan fietsen, met het openbaar vervoer kan reizen of dat aangepast vervoer nodig is.

Wie vraagt aan?

Ouders vragen het leerlingenvervoer aan. Bij een gedwongen uithuisplaatsing mag een bevoegd voogd de aanvraag doen.

Wanneer kunt u aanvragen?

 • Aanvragen waarbij het vervoer ingaat per het nieuwe schooljaar moeten voor 1 juni binnen zijn. Vraagt u na 1 juni aan dan kunnen wij vervoer per het nieuwe schooljaar niet garanderen. In andere gevallen kunt u het hele schooljaar leerlingenvervoer aanvragen. Deze gaat dan pas in na datum aanvraag. De termijn voor afhandelen van aanvragen is 8 weken. Ouders blijven in die tijd verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar en van school.
 • Is vorig jaar leerlingenvervoer aan u toegekend voor uw kind en is de situatie ongewijzigd? Dan kunt u de verkorte aanvraag invullen.

Wat heeft u verder nodig?

 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingverband ZOUT, als uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat.
 • Indien van toepassing willen we ook een IB-60 formulier (Inkomstenbelasting) ontvangen van twee jaar voor het lopende kalenderjaar. Deze kunt u online aanvragen of via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Het vervoersadvies van de school. Onder het tabblad Documenten staat een blanco formulier voor een vervoersadvies. Laat dit invullen en ondertekenen door de school.

Problemen met het vervoer?

Heeft u een melding of klacht over het vervoer van uw kind? Neem dan eerst contact op met de vervoerder, de contactgegevens zijn bij u bekend. Wij zijn slechts tussenpersoon. Komt u er samen echt niet uit neem dan contact met ons op.

Vragen

Heeft u nog vragen kunt u ons bellen (0343) 56 56 00.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Meestal kunnen leerlingen zelfstandig de weg naar school afleggen. Soms worden ze gebracht en gehaald door de ouders/verzorgers. Als dit niet kan, kunt u een beroep doen op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Deze regeling is bestemd voor leerlingen:

 • in het speciaal onderwijs (SO)
 • in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 • van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
 • die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
 • met een handicap in het reguliere basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en voor welke vergoeding is afhankelijk van:

 • de afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school
 • of de school van uw keuze de dichtstbijzijnde toegankelijke school is
 • de zelfstandigheid van uw kind

Afstand woning-school

De kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school moet meer dan 6 kilometer zijn. Als de school dichterbij staat heeft u geen recht op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. Deze grens van 6 kilometer geldt niet voor een kind met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

U kunt alleen een vergoeding krijgen naar de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. Is de afstand meer dan 20 kilometer dan kan het zijn dat u een bijdrage moet betalen. Wij houden rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Kiest u voor een school die verder weg ligt maar wordt hetzelfde onderwijs ook dichterbij aangeboden, dan kan het zijn dat u minder of geen vergoeding krijgt. Tenzij er een wachtlijst is voor deze dichterbij gelegen school. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden bij de schoolkeuze.

Zelfstandigheid van de leerling

We hanteren als uitgangspunt dat leerlingen vanaf groep 8 zelfstandig kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. In bijzondere omstandigheden kan van deze richtlijn worden afgeweken. Heeft uw kind een beperking dan kijken we of uw kind onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Zo mogelijk wordt bij twijfel een onafhankelijk medisch adviseur ingeschakeld.

Begeleiding

Het uitgangspunt is dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school.

Drempelbedrag/eigen bijdrage

Komt u in aanmerking voor een vergoeding en bezoekt uw kind het reguliere basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan kan het zijn dat u een drempelbedrag moet betalen. Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Om te bepalen of uw gezinsinkomen minder bedraagt dan de gestelde inkomensgrens moet u een IB-60 formulier bij de belastingdienst aanvragen. Deze verklaring is persoonlijk. Huishoudens met twee ouders/verzorgers leveren dus twee IB-60 formulieren in.

Daarnaast kan het ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen als uw kind een reguliere basisschool bezoekt die verder dan 20 kilometer van uw woning is gelegen.

Vervoer met de fiets

Wij kijken eerst of uw kind zelfstandig of eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Is dat het geval dan kan er een kilometervergoeding worden toegekend. Is begeleiding noodzakelijk dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook voor de begeleider krijgt u dan een kilometervergoeding.

Openbaar vervoer

Kan uw kind niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding) dan kijken wij of uw kind het het openbaar vervoer kan reizen. Is dat het geval dan kan er een vergoeding voor het openbaar vervoer worden toegekend. Is begeleiding noodzakelijk dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook voor de begeleider krijgt u dan de kosten voor het openbaar vervoer uitbetaald.

Aangepast vervoer

Het kan in een aantal gevallen zo zijn dat kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Dan ontstaat het recht op aangepast vervoer. (besloten bus- of taxivervoer).

Vervoer met eigen auto

Het is ook mogelijk dat u geen gebruik wilt maken van het aangeboden vervoer en dat u uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als wij daarmee instemmen dan ontvangt u daarvoor een vergoeding.

Nadere beleidsregel

Komt u in aanmerking voor openbaar vervoer met begeleiding dan kunt u in onze gemeente gebruik maken van de aanvullende beleidsregel. U betaalt dan een vergoeding en maakt gebruik van de service die wij bieden in de vorm van vervoer per taxibusje. De hoogte van deze vergoeding voor het schooljaar 2019-2020 is € 549. Heeft u een verzamelinkomen dat lager is dan de inkomensgrens van € 26.550? En blijkt dit uit het IB-60 formulier over 2017? Dan is de onkostenvergoeding € 137,25.

Verzamelinkomen

Met verzamelinkomen bedoelen wij het totale inkomen binnen het huishouden. U toont het verzamelinkomen aan met een IB-60 verklaring van de belastingdienst. Deze verklaring is persoonlijk. Huishoudens met twee ouders/verzorgers leveren dus twee IB-60 formulieren in. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een online een aanvraag leerlingenvervoer indienen (zie het tabblad 'Online aanvraag'). Dat geldt ook voor het doorgeven van een wijziging. Het aanvraagformulier leerlingenvervoer en de blanco vervoersverklaring voor de school staat onder het tabblad 'Documenten'. Stuur het volledige ingevulde en ondertekende formulier met de nodige bijlagen naar leerlingenvervoer@heuvelrug.nl of geef het tijdens openingstijden van het Publiekscentrum af bij de receptie in het Cultuurhuis Plèiade, Kerkplein 2 in Doorn.

Bijlagen bij de aanvraag

Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs? Dan voegt u de volgende bijlagen toe. Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs dan voegt u alleen de toelaatbaarheidsverklaring of een kopie van het Zorgarrangement (voorheen REC-beschikking) toe.

 • Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingverband ZOUT, als uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs gaat.
 • Indien van toepassing willen we ook een IB-60 formulier (Inkomstenbelasting) ontvangen van twee jaar voor het lopende kalenderjaar. Deze kunt u online aanvragen of via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Het vervoersadvies van de school. Onder het tabblad Documenten staat een blanco formulier voor een vervoersadvies. Laat dit invullen en ondertekenen door de school.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen waarbij het vervoer ingaat per het nieuwe schooljaar moeten voor 1 juni binnen zijn. Vraagt u na 1 juni aan dan kunnen wij vervoer per het nieuwe schooljaar niet garanderen. In andere gevallen kunt u het hele schooljaar leerlingenvervoer aanvragen. Deze gaat dan pas in na datum aanvraag. Ouders blijven in die tijd verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar en van school.

Heeft u een wijziging?

Wijzigingen in de situatie van uw kind en/of de situatie van de school die uw kind bezoekt, zijn van invloed op de hoogte van de vergoeding of de vorm van leerlingenvervoer waarvoor u een vergoeding ontvangt. In veel gevallen zult u dan een nieuwe aanvraag moeten doen. Het is belangrijk om bij wijzigingen tijdig contact op te nemen met de gemeente. Wijzigingen geeft u door met het wijzigingsformulier onder het tabblad 'Documenten'. 

Leerlingenvervoer is alleen bedoeld voor vervoer van woning-school en school-woning tijdens de uren die in het schoolplan van de school zijn beschreven.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Gaat de leerling naar het basisonderwijs of een school voor een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting? Dan betaalt u een drempelbedrag. Is uw verzamelinkomen in 2017 hoger dan  € 26.550 dan is de eigen bijdrage € 549.

Is de afstand van huis naar school meer dan 20 kilometer? Dan kan het college een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen. Was uw verzamelinkomen in 2017 lager dan € 26.550? Stuur dan een IB-60 formulier van 2017 mee.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt over het algemeen binnen 8 weken na indiening beoordeeld, tenzij de aanvraag niet compleet is. U ontvangt bericht als er nog meer gegevens nodig zijn. Ouders blijven in die tijd verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar en van school.

Top
Feedback?